Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Kadnca
  liki
  Kariyer
  Magazin
  Makyaj
  Moda
  Pratik Bilgiler
  Sa
  Salk
  Yaam
  Anne ocuk
 
Kadnca
 
Uzmanlardan, Kurban Bayramý   süresince saðlýðýn ve beslenme düzeninin bozulmamasý için öðünlere dikkat   edilmesi, ''aþýrý yemek yeme sendromu''ndan uzak durulmasý uyarýsý geldi. Kurban bayramýnda artan et ve tatlý tüketimi, kolesterol hastalarýnýn göz saðlýðýný da etkiliyor. Aþýrý et ve yaðlý yiyecekler nedeniyle yükselen kolesterol, gözde yað bezelerinin oluþmasýna neden olabiliyor.
Ailelerin çocuklarýna farklý ev iþleri yaptýrarak; ardýllýk, sayma, örüntü kurma konusunda teþvik etmeleri çocuklarýn zihinsel geliþimi konusunda önem taþýyor. Ebeveynlerin çocuklarýyla geçirdikleri zamanýn önemine dikkat çeken Bilfen Anaokullarý Koordinatörü Damla Özyiðit “Okul ve ev birbirine paralel hareket ettikçe, çocuktaki geliþim kalýcý oluyor. sssssss
Çiçek virüsünün genetiðini deðiþtiren bilim adamlarý, kanser tedavisinde, saðlýklý dokuya zarar vermeden tümörlere karþý baþarý elde etti. En sýk rastlanan boþanma gerekçesi olan ‘þiddetli geçimsizlik’ yerini ‘evlilik yorgunluðu’na býraktý. Uzmanlar evlilik yozlaþmasýnýn boþanmalarda belirleyici faktör olduðunu açýkladý.
ABD’LÝ ve Kanadalý bilim adamlarý, kanseri tedavisinde çiçek virüsünün de kullanýldýðý yeni bir sistemde baþarýya ulaþtý. Bayram sabahýný aðýr kahvaltýyla karþýlayanlarý akþama kadar pek çok saðlýk sorunu bekliyor. Baþ aðrýsý, hazýmsýzlýk ve kan þekeri yükselmesinin önüne geçmek için hafif ama sýk aralýklarla yiyin.
Bu bayram günlerinde misafirlerinize kahve, çay ya da asitli içecekler ikram etmek yerine serinletici, C vitamini bol, bulunmasý kolay ve tam bir yaz içeceði olan limonata servis edin Son yýllarda çocuklarda artan obezitenin temelinde hareketsiz yaþam var. Geçmiþte park ve bahçelerde koþturan çocuklar artýk televizyon karþýsýnda fast food yiyor.
Balýk proteinleri vücudumuzun ihtiyaç duyduðu 13 vitamini ve dokularýnýn korunmasý, geliþmesi için gerekli tüm aminoasitleri içerir. Haftada en az 3 kez balýk yemek saðlýk açýsýndan deðerlidir. Müzikle tedavinin, kanser hastalarýnýn daha az anksiyete (kaygý) bozukluðuna yakalanmasýna yardýmcý olabileceði, daha az aðrý hissetmelerini ve kalp ritimlerinin yavaþlamasýný saðlayabileceði belirlendi
Bilim adamlarý, inek sütünün 1 yaþýn altýndaki çocuklar için çok tuzlu olduðunu ve bu yaþ grubundakileri verilmemesi gerektiðini bildirdi. Deniz, kum ve güneþin yýprattýðý cildinizi tatil dönüþü forma kavuþturmak için hemen harekete geçin. Özellikle güneþ lekelerinden kurtulmak için bilinçli bir bakým yapmakta fayda var.
Þiþman hamilelerin çocuklarýnýn da þiþman olma ihtimalinin yüksek olduðu bilimsel olarak tespit edildi. Televizyon karþýsýnda geçirdiðiniz her saat ömrünüzden yaklaþýk 22 dakika çalýyor.
Yapýlan bir araþtýrmada; kafeinin cilt kanseri riskini azaltabileceði ortaya çýktý. KAFEÝNÝN cilt kanseri riskini azaltabileceði ortaya çýktý.
Ýnatlaþmanýn her yaþta ve her insanda ortaya çýkabilecek bir davranýþ olduðuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle 2-4 yaþ arasý çocuklarda inatlaþmanýn sýklýkla görüldüðünü belirterek ebeveynleri uyardý
    BlueSash.NET 2001-2007