Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Fkra Kategori
   Hayvanlar alemi fkralar
   Kadn erkek fkralar
   Kayserili fkralar
   Mhendis fkralar
   Nam- Kemal fkralar
   Nasreddin Hoca fkralar
   Okul renci fkralar
   Politika fkralar
   Sarho fkralar
   Sarn fkralar
   Spor fkralar
*   Temel (Karadenizli) fkralar
   Trk ingiliz fransz fkralar
   Dier fkralar
 
Fkralar
 
Doktor fýkralarý Toplam (148) Fkra
 Nasýl Vazgeçerim   Okunma (3243)   
Genç ve güzel kadýn doktora þikayetlerini anlatýyordu :
- Birincisinde yoruluyorum, ikincisinde g
...
 24 saat   Okunma (2621)   
Doktor hastasýna aylar süren tahlillerin sonuçlarýný açýklamaktadýr;
-Size bir kötü, bir de daha
...
 Yanlýþ Bacak   Okunma (2554)   
Doktorun biri hastasýnýn yanýna gelir ve konuþmaya baþlar ;
"-Size bir iyi, bir de kötü haberim v
...
 Morg   Okunma (2482)   
- Doktor beni morga mý götürüyorsunuz?..
- Evet.
- Ama ben daha ölmedim ki...
- Olsun biz d
...
 Ne Zamandan Beri   Okunma (2364)   
Adam doktora giderek;
- Bende unutkanlýk baþladý doktor bey. demiþ.
- Ne zamandan beri? diye s
...
 Gözlerim Bozuk   Okunma (2229)   
Göz Doktoru;
-Þu tablodaki harfleri okur musunuz?..
Cafer;
-Siz bana yardýmcý olup okur
...
 Sapasaðlam   Okunma (2214)   
Temel doktora gitmiþ;
-Çok hastayým doktor, vücudumun neresine dokunsam berbat caným yanýyor!
...
 Öksürüyorum.   Okunma (2089)   
Karadenizli dahiliyeciye gidip derdini anlatmýþ;
-Zaman zaman Öksurayrum.
-Ne zamanlar öksürü
...
 Hýzlý Babalar   Okunma (2100)   
Çocuklar oturmuþ birbirlerine babalarýnýn ne kadar "hýzlý" olduðunu anlatýyorlarmýþ.
Birinci çocu
...
 Sýra Geldi Kulaklarýnýza   Okunma (1964)   
Oldukça güzel ve þýk giyimli bir kadýn yýllýk kontrol muayenesi için doktora gitmiþ.Doktor herhangi ...
 Açamadýk Ýþte   Okunma (2016)   
Seksenlik ihtiyar yirmi beþ yaþýnda bir taze ile evlenmiþ.Vakit geçirmeden bir çocuk yapmaya niyetle...
 Öksürük   Okunma (1886)   
Adamýn biri çok kuvvetli öksürüyormuþ, doktora gitmiþ derdini anlatmýþ. Doktor adama yanlýþlýkla öks...
 Kahve Falý   Okunma (2144)   
Adamýn basuru varmýþ. Kahve telvesi sürmesini tavsiye etmiþler, sürmüþ ama basur iyice azmýþ ve sonu...
 Kullanýlmayan Kalp   Okunma (1931)   
Katý yürekliliðiyle ünlü sadrazam paþadan söz ediliyordu. Paþa hastalanmýþ, o sýrada yanlarýnda bulu...
 Yaka   Okunma (1909)   
Hemþire, doktora hastayý göstererek;
- Þu hastanýn kalbini dinlemek için ne zaman eðilsem, kalp a
...
 Þaplak   Okunma (1961)   
Ýlk doðumunu yaptýran stajyer doktor, yanýnda kendisini izleyen hocasýna sordu ;
- Nasýl buldunuz
...
 Korkutma Bedeli   Okunma (1918)   
Diþhekimi, diþçi koltuðunda oturan hastasýna ;
- Bu diþ çekimi için sizden iki misli daha ücret a
...
 Latince Ad   Okunma (1909)   
Hasta, doktora derdini anlattý ;
- Sabahlarý bir türlü yataktan kalkamýyorum. Caným hiç çalýþmak
...
 Terletmek Ýçin   Okunma (1854)   
Týp Fakültesinde okumakta olan öðrenciye sýnavda þöyle bir soru geldi ;
"- Hastayý hangi yöntemle
...
 Meslek   Okunma (2057)   
Doktor karýsý ile birlikte yürüyüþte olduðu sýrada yanlarýndan geçerken göz kýrpan sarýþýn bombaya s...
    BlueSash.NET 2001-2007