Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 
  Rya Tabirleri Szl
A - B - C - - D - E - F - G - H - I - - J - K - L - M - N - O - - P - R - S - - T - U - - V - Y - Z
Rya Tabirleri
Rya Tabiri Ara
 
Rüya Türleri

Uzmanlara göre uyku birkaç devreden oluþmaktadýr. Uykusu gelen insan yataðýna yatar ve gözlerini kapatýr. Kýsa süre sonra göz kapaklarý belli belirsiz titremeye baþlar. Ýnsan o sýrada uykuya dalmýþtýr ve rüya görmektedir. Bazen doktorlar, hastalarýna belirli ilaçlar verirler. Bu ilaçlar uykuyu derinleþtirebilir ve rüyalarý da etkileyebilir. Bu durumda rüya da görülmeyebilir. Ancak ilaç almadan uyuyan bir insan mutlaka rüya görür. Rüyalar renkli ya da siyah beyaz olabilir. Ýnsanlarýn çoðu, siyah beyaz rüya gördüklerini söylemektedirler. Yapýlan araþtýrmalara göre kadýnlar erkeklere göre daha renkli rüyalar görmektedirler.Rüyalar, genel olarak üçe ayrýlmaktadýrlar. Kafasý yorgun, devamlý bir konuyla ilgilenen kimse uyuduðunda rüyasýnda karmakarýþýk þeyler görebilir. Veya bu insan ilgilendiði, önem verdiði konuyu da görebilir.

Bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Örneðin, televizyonda veya baþka bir yerde heyecanlý bir sinema izleyen kiþi rüyasýnda ayný þeyleri görebilir. Bu durum sadece etkisinde kalmaktýr. Yani gerçek rüya deðildir.

Ýkinci tür kabus veya karabasan denilen rüyadýr. Bunlar genellikle iyi baþlar. Uyuyan kimse hoþ bir olay vb. ile ilgilendiðini görür ve sonra bu rüya birden korkutucu bir hal almaya baþlar. Güzel görüntü deðiþerek insana dehþet verir. Kabuslarýn açýklamasýný sinir doktorlarý ve psikanalistler yapmaktadýrlar. Yani bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Kabuslarý, rüyada bir kez görülen korkutucu sahnelerle karýþtýrmamak lazýmdýr. Karabasan gören insan korkar. Bir ara rüyada olduðunu hissederek uyanmak ister. Bunu baþaramaz. Ama uyandýðýný sanýr ve bu sýrada kabus devam eder. Her insan ömründe birkaç kez kabus görebilir. Fakat sýk sýk karabasan görenlerin bazý olaylar, rahatsýzlýk vb. yüzünden sinirleri sarsýlmýþ olabilir. Bu kimselerin doktorlarýyla konuþmalarý faydalý olabilir.

Üçüncü tür rüya olduðu gibi çýkandýr. Böyle rüyalar çok deðerlidir. Genellikle sezgisi güçlü olanlar, medyumlar hemen çýkan rüyalar görürler. Örneðin insan rüyasýnda yýllardýr rastlamadýðý ahbabýný görebilir. Onunla konuþabilir. Bu rüyadan kýsa bir süre sonra o ahbabý karþýsýna çýkabilir. Buna “Gerçek Rüya” adý verilir. Böyle rüyalar görenler, dikkatli davranmalýdýrlar. Gördükleri þeyleri iyi deðerlendirmelidirler.

Dördüncü tür, en sýk rastlanýlanýdýr. Yani uyuyan kimse rüyasýnda türlü þey görür. Sabah uyandýðýnda da bunlardan bazýlarýný anýmsar. Ýþte bunlar yorumlanabilir. Rüya tabiri denilen þey, dördüncü tür için gereklidir daha çok. Sabah uyanýldýðýnda akýlda kalan ve hatta insaný epey da etkilemiþ olan rüyalarý yorumlamalýdýr. Yorum yaparken karamsar olmamalýdýr. Her zaman iyiye yorum yapýlmalýdýr. Bazý rüyalar iyi sayýlmazlar. Buna da üzülmemek gerekir. Çünkü rüya, insanýn kendisini korumasý için gereken bir uyarýda olabilir.

Beþinci tür rüya ise rüya içinde görülen rüyadýr. Genellikle insan rüyasýnda gördüðü rüyayý da yorumlar. Bu tür rüyalara da çok dikkat etmek gerekir. Çünkü böyle rüyalarda yapýlan yorumun gerçekleþme oraný çok yüksektir.

Altýncý tür rüyalarýn en ilginç sayýlanýdýr. Bu tekrarlanan rüyadýr. Ýnsan, ayný rüyayý sýk sýk görür. Örneðin rüyasýnda daima ayný eve girdiðini, ayný sokakta durduðunu,vb. görebilir. Oysa kendisi ne o evi, nede sokaðý bilmektedir. Fakat rüyada o ev, sokak, vb hiçte yabancý deðildir. Veya insan devamlý olarak ayný olayý yaþayabilir. Bazý kimseler Hint Felsefesine ve Karma’ya inanmaktadýrlar. Karma, insan bedeninin bir çok kez bedenlenmesidir. Yani insan öldükten sonra kýsa süre sonra baþka bedenle yine dünyaya gelmektedir. Karma’ya inananlar, bu tür rüyalarýn insanýn eski yaþamýyla ilgili olduðunu ileri sürmektedirler. Ýnsan devamlý görmüþ olduðu evde oturmuþ olabilir. Oysa rüya yorumu yapanlar bunu kabul etmemektedirler. Böyle yinelenen rüyadaki þeylere dikkat etmek gerekir. Bu sayede insan bir süre sonra neyle karþýlaþacaðýný anlayabilir.

Bu yaz 1833543 kez okundu.

 | nceki Yaz
ruya | Sonraki Yaz
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007