Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Aşk
Astroloji
* Burçlar
(Günlük Burç Falı)
Rüya Tabirleri
 Elementler
Burçlar çeşitli şekillerde gruplanmışlardır. Bu gruplamalardan bir tanesi ve en önemlisi de 4 ana elemente göre gruplamadır. Bunlar ateş, toprak, su ve hava olarak nitelendirilebilir. Her elemente bağlı 3 adet burç bulunur.

Ateş Grubu Burçlar : Koç , Aslan ve Yay dır.
Toprak Grubu Burçlar : Boğa , Başak ve Oğlak tır.
Hava Grubu Burçlar : İkizler , Terazi ve Kova dır.
Su Grubu Burçlar : Yengeç , Akrep ve Balık tır.
 Hava

Hava burçlarý fazlasýyla zeki ve akýllýdýr. Ýletiþim yetenekleri oldukça geliþmiþtir. Akýcý ve güzel konuþmalarýyla çevrelerini kolaylýkla etkilerler.

Sakin bir mizaçlarý vardýr. Çok yönlü, hareketli ve meraklýdýrlar. Çevrelerinde olan biten her þeyi bilmek isterler. Yaklaþýmlarý oldukça iyimserdir. Ýnsanlara nasýl hitap edeceklerini çok iyi bilirler. Ýlgilendikleri konularda detaylý araþtýrma yapar ve uzmanlaþýrlar. Bilgi edinmek ve bilgiyi yönetmek konusunda fazlasýyla beceriklidirler. Güler yüzlü ve iyi kalplidirler. Dürüst ve realisttirler. Olaylarý yorumlarken tarafsýz ve akýlcý bir tavýr sergilerler. Konuþkandýrlar ve hemen hemen her konu hakkýnda söyleyecek bir sözleri vardýr.

Yalnýzlýktan hoþlanmazlar. Kalabalýk arkadaþ gruplarýyla vakit geçirmekten keyif alýrlar. Sosyal hayatlarý epey hareketli ve faaldir. Dengelidirler. Adalet duygularý oldukça geliþmiþtir. Haksýzlýða tahammülleri yoktur.

Hayalperest ve ayaklarý yere basmayan bir taraflarý da vardýr ki, bunu kontrol altýna alabilmeyi baþarabildikleri sürece baþarýlý olurlar. Ýþle ilgili konularda detaycý ve sorumluluk sahibidirler. Sorunlarýn kýsa sürede üstesinden gelir ve pratik çözümler üretirler. Hayata karþý iyimser bir bakýþ açýlarý vardýr. Kolay sýkýlan bir yapýlarý vardýr. Sürekli ayný þeyle uðraþmak bir süre sonra onlarý sýkmaya baþlar. Emir almaktan ve kýsýtlanmaktan hoþlanmazlar. Aþýrý duygusal olmamalarýna raðmen alýngan ve kýrýlgandýrlar.

Sevdiklerine ve dostlarýna önem verirler. Fedakardýrlar ve iyilik yapmaktan haz duyarlar. Çevrelerindeki insanlarý yönlendirmeyi iyi bilirler. Ýnce ruhlu olduklarý için sanata yatkýndýrlar. Tekdüzelikten hoþlanmaz ve hep bir farklýlýk yaratmak isterler. Arkadaþlýklarý onlar için çok kýymetlidir. Ýnsan iliþkileri onlarý hayata baðlar.

Deðiþik fikirler ortaya koymakta ve farklý yaklaþýmlar geliþtirmekte beceriklidirler. Mükemmeliyetçilikleri nedeniyle hiçbir þeyi kolay kolay beðenmezler ve daima her þeyin en iyisini isterler. Maddiyat onlar için önemli olmasýna raðmen kendilerini savurganlýktan alýkoyamazlar. Sabit fikirli deðillerdir. Yeniliklere ve yeni ortamlara kolaylýkla adapte olurlar. Duygu ve düþüncelerini dile getirirken zaman zaman alaycý bir dil kullanýrlar. Çýkarcý deðillerdir. Emek ve çabalarýnýn karþýlýðýný daima almak isterler. Nazik yaklaþýmlarýyla kýsa sürede çevrelerindeki insanlarýn beðenileri kazanýr ve takdir toplarlar.

Aile baðlarý kuvvetlidir ve çocuklara karþý düþkünlükleri vardýr. Eðlenceli kiþilikleri havai olduklarýný andýran bir izlenim verir. Uygulamacý bir tutum içindedirler. Çok yönlü düþünebilirler ve ilgi alanlarý çok fazladýr. Kendilerini mutlu hissettikleri iþlerde çalýþmaktan mutlu olurlar. Sevmedikleri bir þeyi kimse onlara zorla yaptýramaz.

Hayatý ve yaþamayý çok severler. Gönül iliþkilerinde en çok arkadaþlýða önem verirler. Sevgi ve saygý onlar için çok önemlidir. Kendilerini kýsýtlamayan insanlarla çok mutlu olurlar. Hayata gülen gözlerle bakmaktan keyif alýrlar. Eleþtirmekten ve kinayeden hoþlanýrlar. Yumuþak baþlý olmalarý nedeniyle asla çok kýrýcý olmazlar. Çevrelerindeki insanlarý en doðru þekilde anlamaya çalýþýr, herkesle en doðru biçimde iletiþim kurmaya çalýþýrlar. Politik olmayý iyi becerirler, iyi bir konuþmacý olmalarý bu durumu destekler. Zaman zaman býkkýnlýk hissine kapýlýr fakat bu durumdan kýsa sürede kurtulurlar.

Toplum içinde çok farklý bir yerleri vardýr. Sýradan olmaktan hoþlanmaz , hal ve davranýþlarýyla daima farklýlýk yaratýrlar. Eðlenmekten ve keyifli aktivitelerde bulunmaktan mutluluk duyarlar. Monotonluk adeta enerjilerini tüketir. Hava burçlarý daima özgür ve baþýna buyruk yaþar. Çünkü hayatý anlamlandýrma þekilleri budur.
    BlueSash.NET© 2001-2007