Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 
  Rya Tabirleri Szl
A - B - C - - D - E - F - G - H - I - - J - K - L - M - N - O - - P - R - S - - T - U - - V - Y - Z
Rya Tabirleri
Rya Tabiri Ara
 
Rüya Nedir?


Geçici ölüm denilen uykuda görülen garip haller... Niçin ve ne surette rüya
görüyoruz? Bu bir fenomendir. Ýlk insan'ýn yaratýlýþýndan bu güne kadar
filozoflar, bilim adamlarý çeþitli þekillerde açýklamýþlar, düþünmüþler, fakat
rüyayý kesin bir þekilde belirleyememiþlerdir. Ancak þu kadarýný bilmemizde
fayda vardýr ki rüya, büyük ve soyut bir dünyadýr. Ayný zamanda rüya, öldükten
sonraki yaþantýmýz ile de iliþkilidir. Bu iliþkiyi yakalamak, temiz duygu ve ruh
temizliðiyle ancak mümkün olabilmektedir. Rüya ile çok ince gerçekler
keþfedilmiþ ve sonsuza kadar da keþfedilmeye devam edilecektir. Chicago
üniversitesi uyku araþtýrmalarýndan Allan Rechtschaffen uykunun hiç bir
fonksiyonu olmadýðýný tespit etmiþtir. Adale yorgunluklarýnýn azalmasýna raðmen
vücudun dinlenmesi için uykuya ihtiyacý olmadýðýný söylemiþtir. Çünkü
vücudumuzdaki hücrelerin kendi kendilerini tamir etme yeteneði vardýr.
Araþtýrmacýlarýn tespitlerine göre bu esnada faaliyetten uzak olmasýna, ya
dinlenme veya uyku durumunda bulunmasýna da gerek yoktur. Uyku sýrasýnda alýnan
EEG kayýtlarý üzerinde yapýlan incelemelerde beyinde faaliyetsizlik
görülmemiþtir. Ýngiltere Milli Fizik Laboratuarý Kompütür bilimleri bölümünde
psikolog araþtýrmacý Dr. Evans'a göre uykunun tek maksadý rüya görmemiz için,
zemin hazýrlamasýdýr. Stanford Týp Merkezi Uyku Kliniði doktoru Dr.William
Dument'in görüþüne göre ise; rüya görmek son derece önemlidir. Rüyalar fiziki
dengenin oluþmasýný saðlanmaktadýr.Ýnsanoðlu hayatýnýn yaklaþýk üçte birini uykuda geçirir ki bu da 60 senelik
bir ömrün 20 senesi demektir. Uyku, günlük çalýþmalardan yorgun düþen insan
bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanýdýr. Ünlü ruhbilimci Sigmund Freud'un
da araþtýrmalarýnýn büyük bölümünü oluþturan uyku sýrasýnda, kiþinin bilinç
altýnda düþüncelerinin, özlemlerinin ya da isteklerinin bir film þeridi gibi göz
önünden geçtiði varsayýlýr. Ýþte bizler bu olguya Rüya adýný veriyoruz.Freud’a göre bilincin gizlediði, tamamen sakladýðý bu olgular ortaya çýkabilmek
için yol aramaktadýrlar. Bunlardan bazýlarý da rüyalar haline girerek
kendilerini göstermektedirler.Freud’un yolunda ilerleyen doktorlar da günümüzde rüyalara büyük deðer
vermektedirler. Onlar, rüyalarý bilimsel þekilde açýklayarak hastalarýný tedavi
etmektedirler.Bazý soyut kavramlarýn açýklamalarý bilimsel bir zemine oturtularak ifade
edilebildiði halde, rüya kavramýný bu þekilde açýklamak pek mümkün görünmüyor.
Ancak bunu bilimsel verilerle deðil de, dinsel yönden açýklanabildiði de bir
baþka soyut gerçektir. Bu açýklamaya göre ruh bedenden ayrýldýðý zaman, yaþanan
olaylarýn tümüne rüya diyebiliriz.Rüyalarda yaþananlar inanýlmayacak kadar hýzlý geliþir. Bir kaç dakikalýk rüya
esnasýnda bile çok uzun sürdüðünü sandýðýmýz garip, þaþýrtýcý ve çok deðiþik
olaylar birbirlerini izlerler. Bu nedenle rüyada zaman kavramý oluþmaz. Ancak
zaman kavramýný biz uyandýktan sonra beynimizin öðretileri ve alýþkanlýklarý
doðrultusunda saptadýðýmýz bir anlar toplamýdýr sadece.Eski çaðlardan beri insanlarý ilgilendiren rüyalara ilkel toplumlar da çok önem
verilmiþtir. Rüyalarýn, korkulan tanrýlar tarafýndan verilen armaðan veya
cezalar olabileceðine inanýlmýþtýr. Daha sonra kahinler rüyalarý açýklamaya,
yorumlamaya baþlamýþlardýr. Ýlk rüya yorumcularýnýn ne zaman ortaya çýktýklarý
da belli deðildir. Ancak Babil’in kahinlerinin büyük ün yaptýklarý
bilinmektedir. Kaldeliler,
Astrolojinin yaný sýra rüya yorumlarýnda da baþarý kazanmýþlardýr. Zamanla
belirli rüyalarýn anlamlarý da kesinleþmiþtir. Eski Mýsýrlýlar, eski Yunanlýlar
ve Araplar rüya yorumlarýyla ilgili kitaplar yazmýþlardýr.


"Yorumlanmamýþ bir rüya okunmamýþ bir mektuba benzer.Rüyalarýn SüresiRüyalarda yaþananlar inanýlmayacak kadar hýzlý geliþir. Bir kaç dakikalýk rüya
esnasýnda bile çok uzun sürdüðünü sanýlan garip, þaþýrtýcý ve çok deðiþik
olaylar birbirlerini izler, bu nedenle rüyada zaman kavramý oluþmaz. Ancak zaman
kavramýný, uyandýktan sonra beyinin öðretileri ve alýþkanlýklarý doðrultusunda
saptadýðýmýz bir anlar toplamýdýr sadece.Bilimadamlari rüyanýn süresi üzerinde kesin bir sonuca varamamýþlardýr. Bir
kýsmý rüyalarýn sadece birkaç saniye sürdüðünü iddia ederken, diðer bir kýsmý da
saatlerce devam eden rüyalarýn olduðu fikrindedir. Bu tartýþmalar sýrasýnda Dr.
B. Klein adýnda Amerikali bir bilimadamý bir araþtýrmaya baþlamýþ ve gönüllü
olarak seçtiði kiþileri hipnotize ederek uyutmaya baþlamýþtýr ve belli bir süre
sonra uyandýrýp rüyalarýný dinleyerek, bir rüyanýn 20 saniyeyi geçmeycek kadar
kýsa sürdüðünü belirlemiþtir. Dr. Klein'ýn sürdürdüðü bu araþtýrmanýn sonunda en
uzun rüyanýn 90 saniyeyi geçirmediði ortaya çýkmýþtýr.


Bilimsel Tarif


Biyoloji süratle geliþirken rüyalarý bilinç
altýndaki beyin olaylarýna baðladý. Ne var ki, rüyalarýn zamaný aþan
farklýlýklarý kimsenin gözünden kaçmýþ deðildir. Ýstisna denerek uzun süre
konuya ters açýdan bakýldý. Ünlü bir bilim adamý "Fizik ve Biyolojide istisna
olmaz. Tek bir olayýn bile açýklanmasý gerekir." hükmü ile metafizik olaylara
bilimsel bir kapý ayarladý. Rüyalar metafizik bir olaydýr. Ýç dünyamýzdan doðar.
Zaman ötesi nitelikleri ile birlikte bilinç altýna yansýyarak bize ulaþýr. Bu
arada bilincin ve þuur altýnýn þekillenme ve fotoðraflarýna bürünür. Zaten eski
psikiyatrislerin rüyalarý bilinç altý diye nitelendirmesi onlarýn bu
özelliklerinden gelir. Hatta iç dünyadan gelen rüya olayýnýn bilinç altýnda
doðmaz. Ýçimizdeki ben den bize gelen mesajlardýr. Bunun önemli delilleri
vardýr. 1. Rüyalar çok kýsa sürede görülür. Uyandýðýmýz zaman 15 -
  20 dakika anlattýðýmýz rüya bilimsel olarak ispatlanmýþtýr ki, bir kaç
  saniyede görülmüþtür. Ýç dünyadaki kiþiliðimizin madde ötesi olmasý sebebi
  ile rüyalarda zaman ötesinde ceyran eder. Birkaç saniyelik süre rüyanýn þuur
  altýna, oradan bilince geçmesi süresidir. Yoksa rüyada zaman sýfýrdýr.

 2. Rüyalarda bir iç spiker vardýr. Gördüðümüz bir rüyayý
  anlatýrken "Bir þehre gitmiþtim. Orasý filanca þehirmiþ. Bir kimse gördüm o
  filanca imiþ." dediðimiz zaman bu bilgiyi bize birinin görünmeden
  söylediðini fark ederiz. Ýþte bu spiker iç dünyamýzdaki ben, asýl
  kiþiliðimizdir.

 3. Rüyalar bazen açýkça bazen üstü kapalý olaylara bürünmüþ
  olarak geleceði haber vermektedir. Bilim tarihinde ve günlük hayatýmýzda
  geleceði olduðu gibi gösteren rüyalara sýk rastlanmýþtýr. Bilim tarihine
  geçen bu tarz ünlü bir rüya Abraham Linkol' ün rüyasýdýr.


Bazý rüyalar açýk deðildir þekillere bürünmüþ
gizlenmiþtir. Bu rüyanýn þuur altýndan geçerken aldýðý fotoðraflardan meydana
gelen karýþýk bir þekildir. Rüya yorumu bu karýþýk þekillerin analizi anlamýný
taþýmaktadýr. Gelecekten haber veren içimizdeki öz varlýðýmýz, ölümsüz olan
madde ötesi yanýmýzdýr.


Rüya yorumlanmasý


Ayný rüya farklý zaman ve yerlerde görülürse, bunun yorumu da farklý olur.
Bazen ayný rüyayý deðiþik insanlarda görebilir, ancak her insanýn ruhu ve manevi
dünyayý anlayýþý, yaþamý farklýdýr. Bundan dolayý da yorumu özünden bir þey
kaybetmese bile yorumu ve yansýmasý farklý olur. Zaman zaman baþkalarý ile
ilgili rüyalar da görebiliriz; bizi hiç ilgilendirmeyen bir rüya, bir baþka bir
baþka yakýnýmýzý ilgilendirebilir.Rüyalarý yorumlarken tarafsýz olmak, duygulara kapýlmamak, karamsarlaþmamak
gerekir. Bu arada rüyada sadece bir þekil veya olayý deðil, her þeyi birlikte
yorumlamalýdýr. Rüyadaki renkler de büyük önem taþýr.Rüyada görülen bazý insanlar tanýdýksa, adlarýna da dikkat edilmelidir. Bu
adlarýn anlamlarý da yaklaþan bir durumu haber verebilir.Örneðin derdi, sýkýntýsý olan biri rüyasýnda adý Necati olan birini görürse
sevinmelidir. Çünkü Necati "kurtuluþ" anlamýna gelmektedir. Bu durumda rüyayý
gören dertten, sýkýntýdan kurtulacaktýr. Rüyalarý tarafsýzca yorumlamalý ve
ayrýntýlarý da deðerlendirmelisiniz.


Rüya Türleri


Uzmanlara göre uyku birkaç devreden oluþmaktadýr. Uykusu gelen insan yataðýna
yatar ve gözlerini kapatýr. Kýsa süre sonra göz kapaklarý belli belirsiz
titremeye baþlar. Ýnsan o sýrada uykuya dalmýþtýr ve rüya görmektedir. Bazen
doktorlar, hastalarýna belirli ilaçlar verirler. Bu ilaçlar uykuyu
derinleþtirebilir ve rüyalarý da etkileyebilir. Bu durumda rüya da
görülmeyebilir. Ancak ilaç almadan uyuyan bir insan mutlaka rüya görür. Rüyalar
renkli ya da siyah beyaz olabilir. Ýnsanlarýn çoðu, siyah beyaz rüya
gördüklerini söylemektedirler. Yapýlan araþtýrmalara göre kadýnlar erkeklere
göre daha renkli rüyalar görmektedirler.Rüyalar, genel olarak üçe ayrýlmaktadýrlar. Kafasý yorgun, devamlý bir konuyla
ilgilenen kimse uyuduðunda rüyasýnda karmakarýþýk þeyler görebilir. Veya bu
insan ilgilendiði, önem verdiði konuyu da görebilir.Bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Örneðin, televizyonda veya baþka bir yerde
heyecanlý bir sinema izleyen kiþi rüyasýnda ayný þeyleri görebilir. Bu durum
sadece etkisinde kalmaktýr. Yani gerçek rüya deðildir.Ýkinci tür kabus veya karabasan denilen rüyadýr. Bunlar genellikle iyi baþlar.
Uyuyan kimse hoþ bir olay vb. ile ilgilendiðini görür ve sonra bu rüya birden
korkutucu bir hal almaya baþlar. Güzel görüntü deðiþerek insana dehþet verir.
Kabuslarýn açýklamasýný sinir doktorlarý ve psikanalistler yapmaktadýrlar. Yani
bu tür rüyalar yorumlanmazlar. Kabuslarý, rüyada bir kez görülen korkutucu
sahnelerle karýþtýrmamak lazýmdýr. Karabasan gören insan korkar. Bir ara rüyada
olduðunu hissederek uyanmak ister. Bunu baþaramaz. Ama uyandýðýný sanýr ve bu
sýrada kabus devam eder. Her insan ömründe birkaç kez kabus görebilir. Fakat sýk
sýk karabasan görenlerin bazý olaylar, rahatsýzlýk vb. yüzünden sinirleri
sarsýlmýþ olabilir. Bu kimselerin doktorlarýyla konuþmalarý faydalý olabilir.Üçüncü tür rüya olduðu gibi çýkandýr. Böyle rüyalar çok deðerlidir. Genellikle
sezgisi güçlü olanlar,
medyumlar hemen çýkan
rüyalar görürler. Örneðin insan rüyasýnda yýllardýr rastlamadýðý ahbabýný
görebilir. Onunla konuþabilir. Bu rüyadan kýsa bir süre sonra o ahbabý karþýsýna
çýkabilir. Buna “Gerçek Rüya” adý verilir. Böyle rüyalar görenler, dikkatli
davranmalýdýrlar. Gördükleri þeyleri iyi deðerlendirmelidirler.Dördüncü tür, en sýk rastlanýlanýdýr. Yani uyuyan kimse rüyasýnda türlü þey
görür. Sabah uyandýðýnda da bunlardan bazýlarýný anýmsar. Ýþte bunlar
yorumlanabilir. Rüya tabiri denilen þey, dördüncü tür için gereklidir daha çok.
Sabah uyanýldýðýnda akýlda kalan ve hatta insaný epey da etkilemiþ olan rüyalarý
yorumlamalýdýr. Yorum yaparken karamsar olmamalýdýr. Her zaman iyiye yorum
yapýlmalýdýr. Bazý rüyalar iyi sayýlmazlar. Buna da üzülmemek gerekir. Çünkü
rüya, insanýn kendisini korumasý için gereken bir uyarýda olabilir.Beþinci tür rüya ise rüya içinde görülen rüyadýr. Genellikle insan rüyasýnda
gördüðü rüyayý da yorumlar. Bu tür rüyalara da çok dikkat etmek gerekir. Çünkü
böyle rüyalarda yapýlan yorumun gerçekleþme oraný çok yüksektir.Altýncý tür rüyalarýn en ilginç sayýlanýdýr. Bu tekrarlanan rüyadýr. Ýnsan, ayný
rüyayý sýk sýk görür. Örneðin rüyasýnda daima ayný eve girdiðini, ayný sokakta
durduðunu,vb. görebilir. Oysa kendisi ne o evi, nede sokaðý bilmektedir. Fakat
rüyada o ev, sokak, vb hiçte yabancý deðildir. Veya insan devamlý olarak ayný
olayý yaþayabilir. Bazý kimseler Hint Felsefesine ve Karma’ya inanmaktadýrlar.
Karma, insan bedeninin bir çok kez bedenlenmesidir. Yani insan öldükten sonra
kýsa süre sonra baþka bedenle yine dünyaya gelmektedir. Karma’ya inananlar, bu
tür rüyalarýn insanýn eski yaþamýyla ilgili olduðunu ileri sürmektedirler. Ýnsan
devamlý görmüþ olduðu evde oturmuþ olabilir. Oysa rüya yorumu yapanlar bunu
kabul etmemektedirler. Böyle yinelenen rüyadaki þeylere dikkat etmek gerekir. Bu
sayede insan bir süre sonra neyle karþýlaþacaðýný anlayabilir.Bu yaz 6729163 kez okundu.

ruya | Sonraki Yaz
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007