Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 sim Szl / Bayan simleri
 Erkek simleri
A - B - C - - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - - P -R - S - - T - U - - V - Y - Z
 
siminizin Anlam  
 Bayan simleri
A - B - C - Ç - D - E - F - G - I - - J - K - L - M - N - O - Ö - P -R - S - - T - U - Ü - V - Y - Z

  Bayan simleri Y

 Ýclal Azamet, büyüklük, aðýrlama, ikram
 Ýdil Kýr yaþamýný anlatan kýsa þiir ya da yazý
 Ýffet Temizlik, namuslu olmak
 Ýkbal Baht açýklýðý, iþlerin doðru gitmesi
 Ýlayda Su perisi
 Ýlkben Ben ilk'im anlamýnda
 Ýlke Temel düþünce, ana görüþ ve inanýþ
 Ýlknur Ýlk + Nur / Ýlk gelen ýþýk
 Ýlksen Önce sen anlamýnda
 Ýlkyaz Bahar sonu, yaz baþlangýcý
 Ýmge Zihinde tasarlanan / Düþ, hayal gibi gerçekleþmesi özlenen þey
 Ýmran Bayýndýrlýk, mutluluk, bolluk, bereket
 Ýnci Ýstiridyede oluþan küçük deðerli süs tanesi
 Ýpek Ýpekböceði kozasý çözülerek çýkarýlan ince parlak tel
 Ýrem Cennet / Þam ya da Yemen'de bulunduðu ileri sürülen eski ünlü bahçe
 Ýzel Ýz + El / El izi anlamýnda
 Ülfet Alýþýklýk, dostluk, yakýnlýk duymak
 Ülker Gökyüzünün kuzey kýyýsýnda bir yýldýz takýmýnýn adý
 Ülkü Ancak düþüncede var olan þey
 Ümmiye Okur yazar olmayan kadýn
 Ümran Mutluluk bolluk bereket / Bayýndýrlýk
 Ünsel Ünü sel gibi aþan
 Ünseli Ünü sellere benzeyen
 Yakut Alüminyum oksit yapýsýnda, parlak kýrmýzý renkli, deðerli taþ
 Yaprak Aðaç ve bitkilerin yeþil kýsýmlarý
 Yasemin Yapraklarý tek damarlý, beyaz kýrmýzý ya da sarý renkli çiçekleri olan bir bitki
 Yaðmur Havadaki su buharýnýn su damlalarý halinde yere düþmesi
 Yazgülü Yaz ve Gül tamlamasý
 Yelda Uzun ve siyah / Yýlýn en uzun gecesi
 Yeliz Yel + Ýz, rüzgâr ve izi anlamýnda
 Yeþim Yeþil renkli deðerli taþ
 Yeter Kâfi, tamam, gereksinimi karþýlayacak nitelikte olan
 Yýldýz Güneþ ve Ay dýþýnda gökyüzündeki ýþýklý cisimlerden her biri
 Yonca Birçok türü bulunan bitki
 Yosun Çiçeksiz bitkilerin, sularýn yüzünde ve dibinde bulunan bir türü
 Yurdagül Yurduna güller saçan, güzellik getiren
 Yurdanur Yurduna nur getiren
 Yüksel Özellikle manevi anlamda yüce ol
    BlueSash.NET 2001-2007