Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
Hangi Aðaçtan Geldiniz

CELTIC Astrolojisine göre doðduðunuz gün, hangi aðaçtan geldiðinizi ortaya çýkartýyor.DOÐUM ARALIÐI AÐAÇ CÝNSÝ23 ARALIK- 31 ARALIK ELMA AÐACI

01 OCAK - 11 OCAK KÖKNAR

12 OCAK - 24 OCAK KARAAÐAÇ

25 OCAK - 03 ÞUBAT SELVÝ

04 ÞUBAT - 08 ÞUBAT KAVAK

09 ÞUBAT - 18 ÞUBAT SEDÝR

19 ÞUBAT - 28 ÞUBAT ÇAM

01 MART - 10 MART SALKIMSÖÐÜT

11 MART - 20 MART IHLAMUR

21 MART - MEÞE

22 MART - 31 MART FINDIK

01 NÝSAN - 10 NÝSAN ÜVEZ

11 NÝSAN - 20 NÝSAN AKÇAAÐAÇ

21 NÝSAN - 30 NÝSAN CEVÝZ

01 MAYIS - 14 MAYIS KAVAK

15 NÝSAN - 24 MAYIS KESTANE

25 MAYIS - 03 HAZÝRAN DÝÞBUDAK

04 HAZ. - 13 HAZÝRAN GÜRGEN

14 HAZ. - 23 HAZÝRAN ÝNCÝR

24 HAZÝRAN HUS

25 HAZÝRAN - 04 TEMMUZ ELMA AÐACI

05 TEMMUZ-14 TEMMUZ ÇAM

15 TEMMUZ- 25 TEMMUZ KARAAÐAÇ

26 TEMMUZ- 04 AÐUSTOS SELVÝ

04 AÐUSTOS-13 AÐUSTOS KAVAK

14 AÐUSTOS-23 AÐUSTOS SEDÝR

24 AÐUSTOS - 02 EYLÜL ÇAM

03 EYLÜL - 12 EYLÜL SALKIMSÖÐÜT

13 EYLÜL - 22 EYLÜL IHLAMUR

23 EYLÜL ZEYTÝN

24 EYLÜL - 03 EKÝM FINDIK

04 EKÝM- 13 EKÝM ÜVEZ

14 EKÝM- 23 EKÝM AKÇAAÐAÇ

24 EKÝM - 11 KASIM CEVÝZ

12 KASIM - 21 KASIM KESTANE

22 KASIM - 01 ARALIK DÝÞBUDAK

02 ARALIK- 11 ARALIK GÜRGEN

12 ARALIK- 21 ARALIK ÝNCÝR

22 ARALIK KAYINAÇIKLAMALAR :

ELMA : ( AÞK ) Cazibeli, Fiziksel olarak dikkat çekici ve etkileyici… Hoþ bir auraya sahip. Flörtöz ve maceraperest ama hassas ve her zaman aþýk bir tip. Sevmeye ve Sevilmeye meraklý. Sadýk ve hassas bir eþ. Cömert. Bilimsel konulara yeteneði var. Bugün için yaþar. Hayal gücü yüksek.DÝÞBUDAK : ( HIRS ) Farklý bir çekiciliðe sahip, hayat dolu, talepkar, düþüncesizce hareket eden ve eleþtirilere kulak asmayan biri. Hýrslý, akýllý, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elveriþlidir. Ama ona güvenebilirsiniz. Bazen beyni kalbine hükmedebilir. Ýliþkileri çok ciddiye alýr ve sadýktýr.KAYIN : ( YARATICILIK ) Ýyi bir zevki vardýr. Görünüþe ve kendi görüntüsüne önem verir. Meteryalist sayýlýr. Hayatý ve kariyeri için çok ve düzenli çalýþýr. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. Makul bir tiptir. Diyet ve sporla fiziðine dikkat eder.HUS : ( ESÝNLENME ) Hayat dolu, ekliyeyici, elegan, arkadaþ canlýsý, gösteriþten uzak, mütevazi, aþýrýlýktan hoþlanmayan, kaba þeylerden nefret eden biridir. Doðal ve sakin bir yaþamý tercih eder. Fazla tutkulu deðildir. Hayal gücü yüksek ve az hýrslýdýr. Sakin ve Uygun ortamlar yaratýr.SEDÝR : ( GÜVEN ) Zarif, her ortama ayak uydurabilen, lüksü seven, saðlýðýna dikkat eden, kendine güvenen, baþkalarýna da biraz yukarýdan bakan biridir. Kararlý, Sabýrsýz ve Baþkalarýný etkilemeyi sever. Ýyimserdir ve beceriklidir. Tek ve Gerçek Aþkýný bekler. Çabuk karar verir.KESTANE : ( DÜRÜSTLÜK ) Alýþýlmadýk bir güzelliði vardýr ve insanlarý etkilemek gibi bir derdi yoktur. Adil ve neþelidir. Doðuþtan Diplomattýr. Çok kolay huzursuzluða kapýlýr ama her türlü iliþkisin de hassasdýr. Bazen olaðandýþý davranýr. Sevgili bulmakta güçlük çeker.SELVÝ : ( SADAKAT ) Güçlü, fiziksel olarak kaslý, her ortama uyabilen, hayatla fazla uðraþmayan, hoþnut, iyimser, paraya meraklýdýr. Yalnýzlýktan nefret eder. Kolay kolay tatmin edilemeyecek kadar tutkuludur. Ama sadýktýr. Moodu çabuk deðiþir. Kurallara boyun eðmez. Biraz da ukela ve ilgisizdir.KARAAÐAÇ : ( ASÝL ) Müþfik, fiziksel olarak düzgün, giyimine dikkat eden, taleplerin de aþýrýlýða kaçmayan, insanlara neþe verebilen, liderlik etmeyi seven ama kendisinin altta olmayý sevmeyen biridir. Dürüst ve sadýk bir eþtir. Baþkalarý için karar vermeyi sever. Cömerttir. Pratik zekasý güçlü ve iyi bir espri anlayýþý vardýr.ÝNCÝR : ( HASSASÝYET ) Çok güçlü, baðýmsýz, tartýþmalara ve zýtlýklara fazla izin vermeyen, aile hayatýna düþkün, iyi bir baba ve hayvanseverdir. Sosoyal bir kelebek gibidir. Espriden anlar, aylaklýðý ve tembelliði de sever. Bencilliði vardýr. Akýllý ve pratiktir.KÖKNAR : ( GÝZEM ) Sýradýþý bir zevki vardýr. Sofistike ve kadirsinastýr. Güzel olan her þeyi sever. Dikbaþlý, çabuk moodu deðiþtiren, bencil olmasýna raðmen kendisine yakýn olanlarla ilgilenen biridir. Çok mütevazi olduðu söylenemez. Hýrslýdýr ve memnun edilmesi zor bir sevgilidir. Çok arkadaþý vardýr ve ona çok güvenebilirsiniz.FINDIK : ( OLAÐANÜSTÜ ) Çekici, anlayýþlý, insanlarý nasýl etkileyeceðini bilen, fazla talepkar olmayan, sosyal hayatta aktif ve giriþken hatta dövüþken biridir. Popülerdir. Psikolojik durumu çabuk deðiþir. Kaprisli bir aþýktýr. Ama dürüst ve eþine toleranslý davranýr. Kusursuz bir yargý yeteneði vardýr.GÜRGEN : ( ZEVK SAHÝBÝ ) Cool bir güzel. Dýþ görüntüsüne ve bakýmlý olmaya dikkat eder. Zevk sahibidir. Baþkalarýný kendinden fazla düþünür. Hayatý mümkün olduðunca kolay bir hale getirmeye çalýþýr. Disiplinli bir hayat için kýlavuzluk eder. Ýliþkilerinde kibardýr. Farklý sevgililer bulmak ister. Duygularýyla ilgili olarak mutluluðu yakalamasý kolay olmaz. Çoðunlukla da baþkalarýna güvenmez ve kararlarýndan asla emin olmaz.IHLAMUR : ( ÞÜPHE ) Hayatýn ona getirdiklerini kabul eder. Kavga ve tartýþmadan nefret eder. Çalýþkandýr. Tembelliði ve bencilliði hiç sevmez. Streslidir. Yumuþak huylu ve merhametlidir. Arkadaþlarý için çekinmeden fedakarlýk yapar. Becerikli olmasýna raðmen bunlarý deðerlendirmesini bilmez. Mýzmýzdýr, kýskanç ama vefalýdýr.AKÇAAÐAÇ : ( ÖZGÜR ZEKA ) Hayal gücü ve orjinallikle dolu hiç de sýradan olmayan biridir. Utangaç, hýrslý, gururlu, kendine güvenen, yeni deneyimlere aç biridir. Genellikle sinirli ve gergin bir yapýsý vardýr. Hafýzasý kuvvetlidir. Çok kolay öðrenir. Aþk hayatý biraz karmaþýktýr. Baþkalarýný etkilemeyi sever.MEÞE : ( CESARET ) Saðlam yaradýþlý, cesur, güçlü, baðýmsýz ve giriþkendir. Acýma duygusu çok yoktur. Ýþini þans’a býrakmayý sevmez. Ayaklarýný yere saðlam basmak ister. Hareketlidir.ZEYTÝN : ( ERDEM ) Makul biridir. Güneþi ve sýcak havalarý sever. Kibar duygularý vardýr. Agresyon ve þiddetten kaçýnýr. Sakin ve toleranslýdýr. Adalet duygusu geliþmiþtir. Hassas kýskançlýktan uzak bir yapýsý vardýr. Okumayý ve sofistike insanlarla muhatap olmayý sever.ÇAM : ( TÝTÝZ ) Uyumlu iliþkileri sever. Dinç ve güçlüdür. Nasýl rahat edebileceðini bilir. Doðal ve hareketli biridir. Ýyi bir partnerdir. Çok arkadaþ delisi deðildir. Çabuk aþýk olur ama ateþi çabuk söner. Herþeyden kolay vazgeçebilir. Ýdeali bulana kadar her þey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir.KAVAK : ( TATMÝNSÝZ ) Fazla kendine güvenmeyen, sadece gerektiði zaman cesaretli olan biridir. Arkasýnýn güçlü olmasýný ve sýký insanlarla muhatap olmasýný sever. Çok seçicidir. Genellikle yalnýzdýr. Artistik bir doðasý vardýr. Kin tutar. Ýyi bir organizatördür. Felsefik takýlmayý sever. Ama her durumda ona güvenilebilen biridir. Ýliþkilerini de çok önemser.ÜVEZ : ( HASSASÝYET ) Dikkat çekici, neþe verici, bencillikten uzak, dikkat çekmeyi seven biridir. Hayata baðlýdýr. Yerine ve duruma göre hem baðýmlý hem de baðýmsýz olabilir. Zevklidir. Duygusal, hassas, tutkulu ve artistik özellikleri vardýr. Ýyi bir eþ olur ama çok zor affeder.CEVÝZ : ( TUTKU ) Garip ve zýtlýklarla dolu biridir. Egoist ve agresiftir. Beklenmedik tepkiler gösterir. Asil bir ruhu vardýr. Spontandýr. Çok hýrslýdýr ve hiç esnekliði yoktur. Zor ve alýþýlmýþýn dýþýnda bir eþ’tir. Çok zor beðenir. Çok kýskanç ve tutkuludur. Sadece takdir eder. Uyum göstermek için fazla fedakarlýk etmekten de hoþlanmaz. Ýlginç stratejiler üretmeyi sever.SALKIMSÖÐÜT : ( MELANKOLÝ ) Güzel ve çok melankoliktir. Etkileyicidir. Güzel ve zevkli þeylere meraklýdýr. Seyahat etmeyi sever. Hayalperesttir. Kaprisli ama dürüsttür. Baþkalarýnýn duygularýna önem verir. Çabuk etki altýnda kalýr ama beraber yasanmasý zor biridir. Talepkardýr. Sezgileri de kuvvetlidir. Aþýkken acý çeker ama demir atabileceði birini bulabilir

Bu yaz 1989349 kez okundu.

 | nceki Yaz
astroloji | Sonraki Yaz
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007