Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Sevgi-Ak
Astroloji
* Burlar
(Gnlk Bur Fal)
Rya Tabirleri
 Astroloji
Astroloji Nedir?

Astroloji bir semboller dilidir. Bu semboller yabancý olmadýðýnýzý sizde biliyorsunuz. Günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz HANGÝ BURÇ'tansýnýzýn karþýlýðý örnek BAÞAK gibi..

Astroloji bir dildir demiþtik peki bu dil nasýl konuþuluyor.?
Karanlýk bir gecede semaya, daha doðrusu gökkubbeye baktýðýmýzda
sayýsýz yýldýz ve þimdilik bildiðimiz kadarýyla onlarca gezegen olduðunu, sizlerde biliyorsunuz.
Aslýnda ne kadar güzel bir þeydir ki; en bildiðimiz yýldzý tanýmlarýz çoban yýlýdýzý diðer adý kuzey yýldýzý ama diðerlerini bilemeyiz jupiter nerededir veya Yedi kandilli süreyya diðer adý Ülker yýldýzlar kümesinin yerini...
Ýþte bunlarýn yerini en iyi bilenler gökbilimciler ve astrologlardýr. Ve yarattýklarý dilide en iyi onlar bilir.

Kullanýlan bir dil: Merkür Yengeçte 5. Evde ne demektir?
Bu astrolojik bilgide gezegen bir burçta ve ayný zamanda bir evdedir. (Yani Merkür gezegen, yengeç'te bir yýldýzdýr.) Yani gezegenlerin bu arada diðer adlarý da evdir.
Bizim ruhsal sürecimizi, günlük hayatta baþýmýza, gelecek olanlarý bir þekilde biçimlendirir.
Örnek verecek olursak;
MERKÜR GEZEGENÝ: Kiþinin zihinsel süreci, iletiþimi, rasyonel kavrayýþý ve sinirsel yapýsýný, zihinle alakalý yönleri tanýmlanmaktadýr. Ve bu da enerjiyi ifade eder.
Böylelikle gezegenlerin enerjiyi, burçlarýn da bu enerjinin nasýl bir ortamda olduðunu anlatmaktadýr. Yani burçlar içlerine aldýklarý gezegenlerin enerjilerine þekil vereceklerdir.

BURÇLARIN DAVRANIÞ BÝÇÝMLERÝ VE NÝTELÝÐÝ

KOÇ: Ateþli, hevesli, enerjik ve hayat dolu / Öncü ve inisyatif sahibi, stratejist
BOÐA: pratik, maddi, þekil verici / Sabit, kararlý ve inatçý, statükocu
ÝKÝZLER: entellektüel, iletiþimci, objektif / Deðiþken, uyumlu ve daðýtan
YENGEÇ: Sezgisel, duyarlý, koruyucu ve sübjektif / Öncü ve inisyatif sahibi, stratejist
ASLAN: Ateþli, hevesli, enerjik ve hayat dolu / Sabit, kararlý ve inatçý, statükocu
BAÞAK: pratik, maddi, þekil verici / Deðiþken, uyumlu ve daðýtan
TERAZÝ: entellektüel, iletiþimci, objektif / Öncü ve inisyatif sahibi, stratejist
AKREP: Sezgisel, duyarlý, koruyucu ve sübjektif / Sabit, kararlý ve inatçý, statükocu
YAY: Ateþli, hevesli, enerjik ve hayat dolu / Deðiþken, uyumlu ve daðýtan
OÐLAK: pratik, maddi, þekil verici / Öncü ve inisyatif sahibi, stratejist
KOVA: entellektüel, iletiþimci, objektif / Sabit, kararlý ve inatçý, statükocu
BALIK: Sezgisel, duyarlý, koruyucu ve sübjektif / Deðiþken, uyumlu ve daðýtan

GEZEGENLER (DÝÐER ADI EV OLARAK ADLANDIRILIR) AÝT TEMEL ÖZELLÝKLER

GÜNEÞ: Yaratýcý, bilinçli, kumanda edici, maskulen, otorite kuran, amaç düþkünü, ifade dolu, aktif, otoriter, dominant, güç arayan enerji
AY: Duygusal ihtiyaçlar, subjektif, mutluluk ve hemen tatmin arayan, çocukuða ve eve ait, hayal gücü ve irrasyonellik arayan güç
MERKÜR: Zihinsel iletiþim, objektif, rasyonel, uyumlu ve kývrak zihinsel süreçler
VENÜS: Sosyal iletiþim, bir araya gelme, deðerlerimiz, sevdiklerimiz, zevklerimiz, kooperatif, barýþçýl ama tembel pasif çekimler
MARS: Fiziksel enerji, maskulen, kendini koruyan ya da saldýran, hayvansal olabilen, kas gücü, doðrudan kullanýlan aktif enerji
JÜPÝTER: Geniþlemek, olgunlaþmak isteyen gerek maddi gerekse ruhsal yönden öðrenme ve olgunlaþma, yeni deneyinler arayan enerji
SATÜRN: Kýsýtlayan, disipline eden, sorumluluk arayan, öðreten, maddi ve þekle sokucu, korku yaratan, fobik self kontrol getiren enerji
URANÜS: Bireyciliði öne koyan, aniden deðiþtiren, baþkaldýran, asi ve buluþçu, elektrik dolu, saptýran ve ilerici dehasal kollektif enerji
NEPTÜN: Rafine edici, hassaslaþtýran, ruhsallýða önem veren, son derece daðýtýcý, organize olmayan, þiirsel ama irrasyonel dehasal kollektif enerji
PLUTO: Varolan biçimi aþarak deðiþtirerek güç arayan, yoðun, aþýrýya kaçan, yokeden, sert ve acýmasýz olabilen çoðu zaman kollektif biçimde ortaya çýkan dehasal enerji

Bu yaz 4122722 kez okundu.

astroloji | Sonraki Yaz
Yazy Yazdr
    BlueSash.NET 2001-2007