Giris Sayfan Yap
Favori Sayfan Yap
Tavsiye Et
   
Canli Tv Izle Kullanici Hesaplari Müzik Video Klip Sevgi Ask Eğlence msn Messenger Şifalı Bitkiler, Bitki Dünyası Ramazan Özel 1000 lerce Fıkra { Video } { Game-Oyun } Iletisim
Seme Videolar
MUHAMMED (SAV) DER GESANDTE GOTTES CD-01 Part-04 MUHAMMED (SAV) DER GESANDTE GOTTES CD-01 Part-04
Kaptan 3.bölüm kisim 4 Kaptan 3.bölüm kisim 4
Tarkan - "Kuzu Kuzu" Tarkan - "Kuzu Kuzu"
Avrupa Yakasi 132.Bölüm 9.Kisim Avrupa Yakasi 132.Bölüm 9.Kisim
Koca Kafalar Ajdar ve Alihan Koca Kafalar Ajdar ve Alihan
Kandil Mesajlar | Toplam 65
Kadir Gecesi deðer gecesidir, Allah tarafýndan deðerli kýlýnmýþ bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. Bu gece bir ömürden daha hayýrlýdýr. Ellerin açýldýðý, gözlerin dualarla yaþardýðý, kalplerin okþandýðý Kadir Gecesinde bütün insanlarýn günahlardan uzaklaþýp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlarý iman yolundan ayýrmasýn.
Bugün Peygamber efendimizin doðduðu gündür. Peygamber efendimiz yýlýnda rebiül evvel ayýnýn gecesi doðmuþtur. Her yýl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geliþini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açýlýr. Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açýn. Avucunuza melekler gül koysun, yüreðiniz coþsun. Kadir geceniz hayýrlara vesile olsun.
Bu gece bundan sonra peþpeþe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayýn sultaný Mübarek Ramazan ayýnýn ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktýr. Hayýrlý kandiller..
Bu gece bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakýn olduðu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlarý baðýþlayan, her þeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarýmýzý kabul etsin.
Kim erdemine inanarak ve sevabýný umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiþ günahlarýný baðýþlar.
Allah Teâla Hazretleri Þaban ayýnýn yarýsýnda dünya semasýna nüzul eder ve Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyünün adedinden daha çok sayýda günahý, o kadar çok sayýda insaný af ve maðfiret eder.
Affýmýza vesile olmasý dileklerimle miraç kandilinizi tebrik ederim.
ALLAH'ýn daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler tarafýndan mekkeden kudüse götürülmüþtür. Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri aþarak ''sidretül münteha'' denilen makama yükselmiþ ve ALLAH ile görüþmüþtür. Bu yolculuðun Mekke?den Kudüs?e kadar olan bölümüne isra Kudüs'ten ALLAH ile görüþmesine kadar ise Mirac denir. Bu görüþmede pegamber efendimize ümmet'i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmiþtir. Hayýrlý Kandiller!
Allah'ýn nimet, rahmet ve maðfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiði gece manasýna gelen Regaib Kandili'nde, bir yýllýk yaþantýmýzý, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düþünecek ve ona göre hayatýmýza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceðiz. Bu gece hayýrlý bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsýn, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya þereflendirdiði gecedir. O peygamber ki insanlarýn sapýklýkta sýnýr tanýmadýðý, cehalette en üst seviyelere ulaþtýðý, küfür ve þirkin kölesi olduðu bir zamanda dünyaya þeref vermiþ ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir þifa olmuþtur.. Dularýmýz bu gece eksik olmasýn, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun..
Gel ey Muhammed bahardýr, dualar ardýnda saklý, aminlerimiz vardýr. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yýllardýr. Kandiliniz mübarek olsun..
Yýpranmýþ ve katýlaþmýþ gönülleri rahmet meltemiyle yeþerten eþsiz Peygamberin doðum günü olan mevlit kandilinizi en içten dileklerimle tebrik ederim..
Sevgi hak edenin, umut sabredenin, zafer inananýn, mutluluk bekleyenin, bunlarýn tümü senin ve sevdiklerinin olsun.
Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana, kanatlarýnda mutluluk, yüreðinde sevgi, tüylerinde nur var. Senin de kalbin nurla dolsun kadir gecen mübarek olsun.
Bir avuç alkýþ, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj, kapatýr tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayramýnýz kutlu olsun.
Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden saðlýk, çevrende dostluk, ömründen huzur ve neþe eksik olmasýn kandillerin hep kutlu olsun.
Bir bayram gülüþü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözyaþlarýný bile tebessume çevirsin.
Güneþin pembeliðiyle doðan, saflýðýyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.
Ne zaman ki iyiki'lerimiz keþke'lerimizden önde gider; O zaman hayatý yaþarýz. Oysa çoðumuzu hayat yaþýyor. Ýyiki'lerle dolu bir yaþam dileðiyle iyi kandiller.
Ellerin duaya uzandýðý, sinelerin dostlara açýldýðý, gözlerin masumiyet aradýðý bu mubarek günde tum dualarýnýz kabul olmasý dileðiyle iyi kandiller.
Bir damla umut serpilsin yüreðine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualarýn kabul, kandilin mubarek olsun.
Gecenin güzel yüzü yüreðine dokunsun, þeytan senden uzakta, melekler baþucunda olsun, güneþ öyle bir geceye doðsun ki dualarýn kabul kandilin mubarek olsun.
Sofranýz afiyetli, paranýz bereketli, kararlarýnýz isabetli, yuvanýz muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sýhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Rüzgarýn kemanýný çaldýðý ve yaðmur damlalarýnýn percerene vurduðu bir gecede yataðýna uzanýp, keþke dediðin tüm güzelliklerin sizin olsun.
Semanýn kapýlarýnýn açýlýp rahmetin saðanak, saðanak yaðdýðý bu günde duþen damlalarýn sizi ailece sýrýl sýklam etmesi dileðiyle.
Geçmiþin bugünle, ýþýðýn gölgeyle umudun gerçekle, ýþýðýn gölgeyle, üzüntünün neþeyle, öfkenin sevgiyle barýþtýðý nice kandillere.
En ýþýltýlý bakýþlarýn gözlerinde, en tatlý sözlerin kulaklarýnda, tüm mutlulukarýn avuçlarýnda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce yaþayacaðý nice mutlu kandillere.
Kardeþliðin daimi olduðu, sevgilerin birleþtiði dostluklarýn hiç bitmediði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
Kalpler vardýr ,sevgiyi yaþatmak için,Ýnsanlar vardýr, dostluðu paylaþmak için,Mubarek günler vardýr, Beraberce kutlamak için..
1 - 30
    BlueSash.NET 2001-2007