Kategorilendirilmemiþ fýkralar
Servet
Meþhur bir filozofa “Servet ayaklarýnýzýn altýnda olduðu halde neden bu kadar fakirsiniz?” diye sorulduðunda “Ona ulaþmak için eðilmek lazým da ondan”demiþ.

www.bluesash.net