Çocuk fýkralarý
kaç anne kaaçç
Küçük Çocuk Annesiyle alýþveriþe giderken yol kenarýna direk diken iþçilerin yanýna gitmiþ ve ne yaptýklarýný sormuþ.Ýþçilerden Cevabý aldýktan sonra çocuk annesine dönüp:
kaç anne kaaçç demiþ

www.bluesash.net