Mühendis fýkralarý
Boru
Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 m. kadar yukarda, altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar.
Kimyacý:
-Adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ.
Fizikçi:
-Adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ.
Jeolog:
-Burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem anýnda sobanin taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ.
Matematikçi:
-Sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ.
Antropolog:
- Adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ.
Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarda olmasýnýn nedenini sorarlar. Adam cevap verir:
- Boru yetmedi!!!!!!

www.bluesash.net