Av ve Avcý fýkralarý
3. Kadýn
Adam balýk tutuyor. Bir elinde oltasý öbür eli ise bir taþý tutmuþ vaziyette havada... Kadýn yanýna yaklaþýyor ve soruyor:
- "Oltayý anladým da, bu taþý neden böyle tutuyorsunuz?" Adam:
- "Bir þartla söylerim!" Þartý duyan kadýn kýzýp gidiyor ama merakýný yenemiyor, tekrar dönüp geliyor. "Peki diyor þartýný yerine getirelim; ondan sonra söyle bu taþý neden böyle havada tuttuðunu.." Þart yerine geldikten sonra adam taþý neden öyle havada tuttuðunu açýklýyor..
- "Bu oltaya sabahtan beri hiç balýk vurmadý. Ama sen bu taþa düþen üçüncü kadýnsýn."

www.bluesash.net